• Est
 •  | 
 • Eng
 • Kodukord

                                                                                                                          KINNITATUD
  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia
    13.11.2018 otsusega nr 1
   
  Tallinna  Suitsupääsupesa Lasteaia kodukord
     
   
  1.     Üldsätted
  1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel www.suitsupaasupesa.ee ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  1.3. Lasteaia kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
  1.4.  Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteaia töötajatele (edaspidi töötajatele) täitmiseks kohustuslik.
  1.5.  Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.
  2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  2.1.  Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00-19.00. Soovitavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 so ennem organiseeritud tegevuste algust ning lapsele tullakse järele hiljemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist.
  2.2. Lasteaed teavitab vanemat lasteaia kollektiivpuhkuse perioodist jaanuarikuu jooksul lasteaia veebilehe kaudu. Reeglina on lasteaed suletud terve  juuli kuu.
  2.3. Vanematel on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides.
  2.3.1. Lapse toomine õppetegevuste ajal on keelatud va  erandjuhtumite korral, millest on õpetajat eelnevalt teavitatud.
  2.4.  Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
  2.5.  Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt määratud isikule. Lapsevanem teavitab isikust  eelnevalt rühma töötajat.
  2.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  2.7. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel lasteaeda ei tule laste. Juhul lasteaial  puudub 9.00  teave lapse puudumise kohta, arvestatakse  esimene puudutud päev kohaloldud päevaks, mille eest tuleb tasuda toitlustamise päevatasu.
   
  3.     Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  3.1.Vanem on kohustaud informeerima lasteaiadirektorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  3.2.Lasteaeda ei lubata last, kui rühma töötaja hinnangul võib lapse terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  3.3.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit. 
  3.4.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  3.5.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest  on vanem kohustatud õpetajat teavitama esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse  Terviseameti juhiseid.
  3.6.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm,  ühekordsed taskurätikud, vajadusel vahetuspesu.
  3.7.Laps kannab libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  3.8.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  3.9.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  3.10.       Lasteaias lubatakse  jalgrattaga sõita rühmale määratud jalgrattapäevadel  jalgrattakiivri olemasolul.
  3.11.       Lasteaias ei hoiustata  vankreid ja turvatoole.
  3.12.       Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  3.13.       Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. 
  3.14.      Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.
   
  4.    Turvalisuse tagamine
  4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
  4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos töötajaga lasteaia direktori loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe võilahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga. 
  4.3.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
  4.4.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
  4.5.Vanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.
  4.6.Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, liiklemine on lubatud üksnes direktori loal.
  4.7.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
   
  4.8.Lapsed, vanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama   töötajat või direktorit olukordadest, mis võivad ohustada laste ning töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.
  4.9.Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  4.10.       Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vaemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest  juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.         
  4.11.       Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 
  4.12.       Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust. 
    

   
  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppeala juhataja
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee, 6561855
  viimati muudetud:30.08.2021