• Est
 •  | 
 • Eng
 • Eelarve

  Eelarve koostamine
  Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.
  Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas lasteaia arengukavaga.
  Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.
  Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes.
  Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.


  Elarve täitmine
  Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide alusel. 
  Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus.Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.
  Lasteaia eelarve ja selle täitmine  2021

  Lasteaia 2022 aastaks  kinnitatud eelarve

  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855

   
  viimati muudetud:21.09.2022